Byggenhetens Integritetspolicy

Byggenheten vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.  Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Läs mer om dina rättigheter nedan. Besök gärna www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende företags och organisationer behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicy - så här behandlar byggenheten dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver beyggenhetens behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder byggenhetens tjänster så som exempelvis Mina Sidor eller mobilappen eller på annat sätt är i kontakt med oss. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Byggenheten väst AB, org.nr. 559117-0765, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Byggenheten dina personuppgifter?

Byggenheten samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis registrerar dig på Mina Sidor på byggenhetens webbplats, kontaktar byggenhetens kundtjänst, deltar i tävlingar och kampanjer med mera.
Byggenheten kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Byggenheten behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar byggenheten uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,
 • För att administrera och genomföra ditt köp av våra tjänster
 • För att hantera och administrera dina frågor till byggenhetens kundtjänst,
 • För att föra statistik i syfte att utveckla byggenhetens tjänster 
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar,
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer,
 • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella störningar,
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om byggenhetens tjänster,
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online,
 • För att hantera Mina Sidor,
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller,
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information,
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster,
 • För att skicka nyhetsbrev,
 • För att distribuera meddelanden och notiser om annan relevant information som rör byggenhetens tjänster,
 • För att hantera reklamationer, genomföra felsökning och tillhandahålla support
 • För att föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster,


Vi använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

När har Byggenheten rätt att behandla dina personuppgifter?

Byggenheten har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Byggenheten kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
I vissa fall kan byggenheten behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Byggenheten personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför byggenheten.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Byggenheten sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för byggenheten. Gallringsbesluten innehåller information om när byggenheten får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kan inte heller radera dina uppgifter om de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Registrator
Byggenheten väst AB
Ätrastigen 5A
311 38 Falkenberg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Byggenheten värnar om din integritet. Byggenheten arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

Byggenhetens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Byggenheten gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.byggenheten.se. 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Byggenheten Väst AB
Ätrastigen 5A
311 38 Falkenberg

Dataskyddsombud
Edvin Larsson
Byggenheten Väst AB
Ätrastigen 5A
311 38 Falkenberg
info@byggenheten.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 2018-05-25